Descripció

Apareix com a parròquia des de l’any 1011,  però actualment és un edifici completament nou,  d’estil neogòtic que presenta planta de creu llatina capçada per un absis poligonal. És un edifici d’una alçada considerable. La porta principal s’obre a ponent en el cos afegit del campanar. Aquest està format per quatre cossos en degradació separats per cornises i coronat per una cornisa sostinguda per mènsules i un llosat de sis cares.

La façana de ponent, on és adossat el campanar, presenta a banda i banda d’aquest una finestra d’ull de bou a la part inferior i una de mig punt a la superior rematada amb arcuacions cegues sota llosat.